About

Nơi cô nàng tên Hạ (và sở hữu nhiều tên khác nữa) viết, kể, tám về cô nàng và cuộc sống của cô nàng bằng con mắt lạc quan của một bà già nhỏ.

Photo by Quoc Viet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s